การตรวจสอบระบบแจ้งเตือน

ชื่อสินค้า   : การตรวจสอบระบบแจ้งเตือน
รหัสสินค้า  : MAT004

รายละเอียดสินค้า

การตรวจสอบ 4  หมวด

 

หมวด

รายการตรวจสอบ

1

ตำแหน่งที่อยู่  (Location) 

 

1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสามารถมองเห็นและรับรู้ได้โดยสะดวก

2

ฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ (Alarm Terminal)

 

1 การแจ้งเตือนที่ความดันต่ำ

 

2 การแจ้งเตือนที่ความดันสูง

3

สัญญาณต่างๆ (Signal)

 

1 เสียง

 

2 การแสดงผลต่างๆ

4

สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์

 

1 ความสะอาดภายใน ภายนอก