การตรวจสอบ Inlet – Outlet

ชื่อสินค้า   : การตรวจสอบ Inlet – Outlet
รหัสสินค้า  : MAT005

รายละเอียดสินค้า

การตรวจสอบ 3  หมวด

 

หมวด

รายการตรวจสอบ

1

สภาพการใช้งาน

 

1 การรั่วซึม

2 การไหลของแก๊ส

2

ป้ายและสัญลักษณ์ (Label)

 

1 สัญลักษณ์บนอินเลท-เอาท์เลท

3

สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์

 

1 ความสะอาดรอบๆ