การตรวจสอบโซนวาวล์

ชื่อสินค้า   : การตรวจสอบโซนวาวล์
รหัสสินค้า  : MAT006

รายละเอียดสินค้า

การตรวจสอบ 4  หมวด

 

หมวด

รายการตรวจสอบ

1

ตำแหน่งที่อยู่  (Location) 

 

1 เหมาะสมและใกล้กับส่วนควบคุม

2

สภาพการใช้งาน

 

1 การรั่วซึม

2 ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์

3

ป้ายและสัญลักษณ์ (Label)

 

1 สัญลักษณ์บนโซนวาล์ว

4

สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์

 

1 ความสะอาดภายใน ภายนอก