การตรวจสอบท่อส่งแก๊ส

ชื่อสินค้า : การตรวจสอบท่อส่งแก๊ส
รหัสสินค้า : MAT007

รายละเอียดสินค้า

การตรวจสอบ 4  หมวด

หมวด

รายการตรวจสอบ

1

คุณภาพท่อแก๊ส

 

1 การผุกร่อน

2

สภาพการใช้งาน

 

1 การรั่วซึม

3

ป้ายและสัญลักษณ์ (Label)

 

1 สัญลักษณ์บนท่อ

4

สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์

 

1 ความสะอาดบริเวณท่อส่ง