การตรวจสอบระบบการจ่ายแก๊ส

ชื่อสินค้า   : การตรวจสอบระบบการจ่ายแก๊ส
รหัสสินค้า  : MAT001

รายละเอียดสินค้า

การตรวจสอบ 7 หมวด

 

หมวด

รายการตรวจสอบ

1

ท่อแก๊ส

 

1 ท่อแก๊สได้รับการตรวจสอบตามอายุ และสภาพความพร้อมใช้งานของตัวเชื่อมต่อ (Connector)  

 

2 สภาพความพร้อมใช้งานท่อส่งแก๊ส (Cylinder Lead) 

2

ฟังก์ชันการทำงานของแมนิโฟลด์

 

1 ชุดแมนิโฟด์ใช้วัสดุที่ถูกต้องตามมาตรฐานของแก๊สนั้นๆ ตามมาตรฐาน CGA

 

2 การสลับทำงานของการจ่ายแก๊สทั้งสองด้าน

3

ระบบแจ้งเตือน

 

1 ท้องถิ่น (Local)

4

ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ

 

1 ป้ายหรือสัญลักษณ์ของวาล์วแหล่งจ่ายแก๊สหลัก

 

2 ป้ายหรือสัญลักษณ์ของวาล์วแหล่งจ่ายแก๊สสำรอง

5

สภาพการทำงานและตำแหน่งที่อยู่ของวาล์วระบาย (Relief Valve)

 

1 สภาพพร้อมใช้งานของวาลว์ระบาย

 

2 ตำแหน่งที่อยู่เหมาะสมไม่มีการถูกปิดกั้น

6

การรั่วซึม

 

1 ข้อต่อต่างๆ

7

สภาพแวดล้อม

 

1 ระบบความมั่นคงปลอดภัยของห้องจ่ายแก๊ส (ประตู ล็อก )

 

2 การหมุนเวียนอากาศในห้องจ่ายแก๊ส (พัดลมระบายอากาศ)

 

3 ความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณห้องจ่ายแก๊ส

 

4 ความสะอาดและความเรียบร้อยของแมนิโฟด์