มาตรฐานคุณภาพ

บริษัทฯได้จัดตั้ง และจัดทำเป็นเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงการรักษาและการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 13485 และ ISO 9001
บริษัทฯได้ทำการกำหนดกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพทั้งหมดที่จำเป็น โดยการพิจารณาลำดับและความเกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์กันของกระบวนการ อีกทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ ของแต่ละกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการได้มีการควบคุมและได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นเพื่อที่จะให้มีการสนับสนุนและการเฝ้าติดตาม ตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ตลอดจนมีการเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และดำเนินการที่จำเป็นตามระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ
บริษัทฯได้ดำเนินการควบคุม และบริหารกระบวนการต่างๆดังกล่าว ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 13485และ ISO 9001 โดยการกำหนดเป็นแผนภูมิของกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งอธิบายกระบวนการที่จำเป็น ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ

ใบรับรองคุณภาพต่างๆ